Γωνιακό Αντρέα Παναγίδη 10 και Αρετής. Τεμάχιο 567.