• One yellow (40 euro)
  • One black (40 euro) 
  • One cyan (40 euro)
  • One magenta (40 euro)