Διατίθεται τεμάχιο οικιστικό (30%) στην Παρεκλησιά (3308 m2 )για αντιπαροχή κατοικίας

Αρ. Εγγραφής : 0/16111

Αρ. Τεμαχίου: 596

Φύλlο: 54

Σχέδιο: 22